Bendrosios nuostatos
 

1.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles, su jomis susipažinęs, kai: a) pažymi varnelę savo prekių krepšelyje prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su "Prekių pirkimo taisyklėmis”, arba b) pasirašo Prekių užsakyme prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su: Prekių pirkimo taisyklėmis”, arba c) apmoka, el. paštu kartu su užsakymo patvirtinimu gautame Prekių užsakyme, kuriame pateikta nuoroda į Taisykles, nurodytą avanso sumą arba sumą, ne mažesnę nei avansas.  Tokiais būdais patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo tvarka, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu ir pardavimu statybumedis.lt susijusios sąlygos.
1.2. Pirkti statybumedis.lt turi teisę tik Pirkėjai, patvirtinę, kad susipažino su Taisyklėmis, Kokybės aprašymu ir Medžio sandėliavimo taisyklėmis
1.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, apie tai neinformuodamas Pirkėjo. Pirkėjas, perkantis prekes, turi susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno pirkimo metu.
 
Prekių užsakymo tvarka
 
2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes statybumedis.lt, pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.1.1. internetu užsiregistruodamas statybumedis.lt (įvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas statybumedis.lt;
2.1.3. telefonu;
2.1.4. elektroniniu paštu;
2.1.5. atvykęs į Pardavėjo biurą adresu: Birutės g. 55, LT-90112 Plungė
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Taisyklių 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodytu būdu, užsakymo metu, Pardavėjo svetainėje privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo duomenis.
2.3. Pirkėjams, kurie užsako prekes pagal Taisyklių 2.1.3; 2.1.4 ir 2.1.5 punktus, taikomos tos pačios Taisyklių nuostatos, o taip pat Pirkėjai privalo būti susipažinę su Kokybės aprašymu bei Medžio sandėliavimo taisyklėmis.
2.4. Šalys patvirtina užsakymą ir Taisyklės tarp Šalių įsigalioja, kai: a) Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį ir įvykdęs visus užsakymo žingsnius, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, arba b) pasirašo Prekių užsakyme prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su: Prekių pirkimo taisyklėmis: https://www.statybumedis.lt/prekiu-pirkimo-taisykles.htm ”, arba c) apmoka, el. paštu kartu su užsakymo patvirtinimu gautame Prekių užsakyme, kuriame pateikta nuoroda į Taisykles, nurodytą avanso sumą arba sumą, ne mažesnę nei avansas.
2.5. Pirkėjas atsako už teisingą užsakymo pateikimą, t.y. užsakytų prekių kiekį ir komplektaciją. Išankstinės sąskaitos ir/arba Prekių užsakymo, kurie siunčiami Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo, arba Prekių užsakymo, kurį Pirkėjas pasirašo Pardavėjo biure, kaip tai numatyta 2.1.5. punkte, įrašytų prekių, jų kiekių ir komplektacijos apmokėjimas laikomas užsakymo teisingumo patvirtinimu. Pretenzijos po prekių pristatymo dėl prekių kiekio ar komplektacijos neatitikimo nepriimamos ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės už galimus Pirkėjo nuostolius.
2.6. Pirkėjas, prieš sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį kaip tai numatyta 2.4 Taisyklių punkte, privalo būti susipažinęs su  Kokybės aprašymu ir Medžio sandėliavimo taisyklėmis.
2.7. Nedelsiant po užsakymo patvirtinimo, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui, jo pateiktu elektroniniu paštu išankstinę sąskaitą ir Prekių užsakymą, kuriame yra visa su Pirkėjo patvirtintu užsakymu susijusi informacija bei nuorodos į: Taisykles, Kokybės aprašymą bei Medžio sandėliavimo taisykles.
2.8. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas statybumedis.lt duomenų bazėje.
 
Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas statybumedis.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis statybumedis.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, nurodytų statybumedis.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes ar paslaugas ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.6. Pirkėjas taip pat turi ir kitų teisių, kurias numato šios Taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 
 
Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
 
4.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti paslaugų, teikiamų statybumedis.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų statybumedis.lt funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti statybumedis.lt esančių elementų išdėstymą.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo.
4.4. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Pirkėjo apmokėjimo gavimo. Apmokėjimas gali būti užskaitomas ir pateikus dokumento kopiją apie įvykdytą bankinę pinigų pervedimo operaciją.
4.5. Pirkėjui vykdant bet kokią kenksmingą veiklą darančią įtaką statybumedis.lt stabilumui, saugumui ar nevykdant savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis statybumedis.lt, o atskirais atvejais ir panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
4.6. Pardavėjas turi teisę nutraukti statybumedis.lt veiklą. Tokiu atveju, visi patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis statybumedis.lt teikiamomis paslaugomis.
4.8. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai statybumedis.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287
4.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.10. Informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų statybumedis.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 4.2 ir 4.6. punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas statybumedis.lt laikomas tinkamu informavimu.
4.11. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
4.12. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
4.13. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
4.14. Pardavėjas taip pat turi ir kitų teisių bei įsipareigojimų, kuriuos numato šios Taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 
Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 
5.1. Prekių kainos statybumedis.lt nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
5.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
5.2.2. banko pavedimu;
5.2.3. grynaisiais pinigais. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą išankstinis apmokėjimas priimamas tik Pardavėjo biure, adresu: Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius. Galutinis apmokėjimas gali būti priimamas ir prekių pristatymo metu (tik pristatant prekes Vilniaus mieste ar rajone), bet ne vėliau nei prieš pradedant prekių iškrovimą.
5.3. Pirkėjas atsiskaitydamas Taisyklių 5.2.2 arba 5.2.3 punktuose numatytais būdais gali:
5.3.1. užsakymo sumai esant didesnei nei 450 eurų, sumokėti 30 % užsakymo sumos iš anksto ir likusią dalį po to, bet ne vėliau, nei prieš pradedant prekių iškrovimą, pristatymo metu.
5.3.2. užsakymo sumai esant mažesnei nei 450 eurų, apmokėti užsakymą iš anksto, pilnai.
5.4. Kai Pirkėjas atsiskaito Taisyklių 5.3.1 punkte numatytu būdu, bet prekių pristatymo metu atsisako ar neturi galimybės apmokėti likusios pinigų dalies pagal išrašytą sąskaitą, prekės negali būti iškraunamos ir grįžta atgal į Pardavėjo sandėlį, bei laikoma, kad atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties ir tokiu atveju taikomos Taisyklių 8.5 punkte numatytos nuostatos. Jei prekės buvo gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą ar akivaizdžiai jam pritaikytos, Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, bet jei Pirkėjas atsisako apmokėti už minėtas prekes, kaip tai apibrėžia Taisyklių 5.3.1. punktas, tai prekės grįžta atgal į sandėlį, o Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėto avanso.
5.5. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėti pagal Taisyklių 5.3.1 punktą, bet prekių pristatymo metu atsisako ar neturi galimybės apmokėti likusios pinigų dalies pagal išrašytą sąskaitą, tai Pardavėjas turi teisę atsisakyti leisti išsikrauti tik apmokėtą prekių dalį, jei dėl to Pardavėjas gali turėti nenumatytų nuostolių, o Pirkėjo sumokėta avanso suma tie nuostoliai nepadengiami.
5.6. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes pagal Taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose numatytus variantus, Pirkėjo užsakymas pradedamas ruošti ir nuo kitos darbo dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalaujami duomenys.
5.8. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei kainai pakitus, Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
5.9. Prekių krepšeliui, kurio suma nesiekia 450 eurų (įskaitant PVM), taikomas 14,48 eurų (įskaitant PVM) administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Tais atvejais, kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs, o prekės dar nebuvo jam atkrautos iš sandėlio.

5.10. Jei Pirkėjas nepriima pramoniniu būdu dažytų prekių daugiau nei 10 d.d., tai Pardavėjas turi teisę skaičiuoti sandėliavimo mokestį - 70 eurų už savaitę. 
 

Prekių pristatymas
 
6.1. Užsakytas prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas visoje Lietuvos teritorijoje, o Prekių pristatymo sąlygas bei įkainius galite rasti Pardavėjo tiklapyje: 
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekes Pirkėjui pagal nurodytus tiklalapyje įkainius, per Prekių užsakyme nurodytą terminą, pranešdamas apie tai Pirkėjui SMS žinute bei elektroniniu paštu 1 darbo dieną iki prekių pristatymo. Užsakytas prekes Pirkėjui pristatant pagal pateiktus standartinius prekių pristatymo įkainius, Pirkėjas negali reikšti konkrečių pageidavimų dėl priėmimo datos ir laiko ir sutinka, kad išankstinis jo informavimas, kaip tai nurodyta šiame punkte, jam yra priimtinas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
6.4. Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių sunešimas į patalpą ir/ar iškrovimas. Šias paslaugas Pirkėjas gali užsisakyti papildomai, jų kaina derinama kiekvienam užsakymui individualiai.
6.5. Gaminamų prekių Pardavėjas nesandėliuoja, todėl Pirkėjui nepriėmus prekių nustatytu laiku, Pardavėjas negarantuoja jų kokybės, kaip tai numato Kokybės aprašymas, ir dėl to Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 8.3.2 punkte numatytomis galimybėmis.
6.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 8.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
6.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti prekės (-ių) būklę bei pasirašyti važtaraštį. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės; pažeidimų, kurių atsiradimas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
6.9. Prekių atsitiktinio sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
6.10. Jei Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių kaip tai numato Taisyklių 6.2 punktas ir apie tai informuoja Pardavėją iki prekių pakrovimo iš sandėlio momento, tai Pardavėjas turi teisę prekių pristatymo terminą skaičiuoti iš naujo arba taikyti Pirkėjui ne standartinį pristatymo mokestį.
6.11. Jei prekių pristatymo dieną pateiktu Pirkėjo adresu prekių niekas negali priimti ir/ar jų iškrauti, o bandant susisiekti su Pirkėju jo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu, jis neatsiliepia ilgiau nei 30 min, tai prekės grąžinamos atgal į Pardavėjo sandėlį, bei laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties ir tokiu atveju taikomos Taisyklių 8.5 punkte numatytos nuostatos.
6.12. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamų sąlygų sudarymą prekių iškrovimui. Jei Pirkėjas nesudaro tinkamų sąlygų prekėms iškrauti (vairuotojas negali privažiuoti ar sustoti Pirkėjo nurodytoje iškrovimo vietoje arba neparuošia vietos prekėms iškrauti ir pan.), jis įsipareigoja mokėti papildomą mokestį už prastovą. Taip pat, jei Pirkėjas neužsako iškrovimo paslaugos ir prekes išsikrauna pats bei dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių užlaiko vairuotoją ilgiau nei numatyta, jis moka papildomą mokestį už prastovą. Prekių iškrovimas, įskaitant komplektacijos bei prekių neatitikimo tikrinimą, trunkantis ilgiau nei 1 val. yra laikomas prastova. Už 1 val. prastovą yra skaičiuojamas 17,50 eurų (įskaitant PVM) mokestis (laikas apvalinamas kas 30 minučių).
6.13. Pardavėjas ar prekes pristatęs Pardavėjo atstovas turi teisę nesutikti laukti pristatymo metu ilgiau nei 1 valandą, jei dėl to jis gali patirti nuostolių ir prekės dar nepradėtos krauti. Tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas prekių negali priimti ir Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties bei tokiu atveju taikomos Taisyklių 8.5 punkte numatytos nuostatos.
6.14. Jei Pirkėjas nepriėmė prekių dėl savo kaltės, kaip tai numatyta Taisyklių 6.11 ir 6.13  punktuose, arba nesilaikė prekių apmokėjimo tvarkos, kaip tai numatyta taisyklių 5.4 punkte, dėl ko pristatytos prekės grįžo atgal į sandėlį, laikoma jog Pardavėjas pristatymo paslaugą suteikė tinkamai ir Pirkėjas turi už ją sumokėti. Pakartotinis prekių pristatymas turi būti apmokamas iš naujo.
 
 
Prekių kokybės garantija
 
7.1. statybumedis.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
7.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę statybumedis.lt ar prekių ekspozicijoje adresu: Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius.
7.2.2. prekė atitinka Kokybės aprašymą, kuris yra viešai skelbiamas statybumedis.lt svetainėje.
7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad statybumedis.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą ar atvykti apžiūrėti prekės pavyzdžio į ekspoziciją.
7.4. Pardavėjas įspėja, jog dažomų dailylenčių spalva kiekvienoje partijoje šiek tiek skiriasi. Taip pat spalvų skirtumas egzistuoja spalvų paletėje ir šviežiai nudažytoje dailylenčių partijoje. Pardavėjas rekomenduoja ir suteikia galimybę Pirkėjui pagaminti spalvos pavyzdį, kuris turėtų minimalią spalvos paklaidą, tačiau Pirkėjui neužsakius minėto pavyzdžio, jis negali reikšti pretenzijų dėl netinkamos spalvos.
7.5 Pirkėjui užsakant tik dažymo paslaugą ir medienos gaminius pateikus Pirkėjui, Pardavėjas neįsipareigoja tikrinti medienos paviršių tinkamumo/paruošimo dažymui (pvz.: obliavimo kokybės, galimo padengimo kitomis cheminėmis medžiagomis, apnašų/dulkių ant paviršiaus ir kt.), kurie gali įtakoti dažų sluoksnio estetines savybes bei ilgaamžiškumą.
7.6. Pirkėjas sutinka nereikšti pretenzijų Pardavėjui dėl medienai būdingų savybių, kurios gali atsirasti eksploatacijos metu, pvz.: įtrūkimų, sakų ekstrakcijos/nuvarvėjimo, deformacijų ir kt.
7.7. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.
 
 
Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
 
8.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
8.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių. Taip pat šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, jei pirko prekes, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo) arba Pirkėjui nesilaikius Medžio sandėliavimo taisyklių.
8.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas paranešimą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyti jo motyvai atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo turi būti siunčiamas el. paštu info@statybumedis.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas turi išsiųsti patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
8.1.3. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas turi teisę 14 (keturiolikos) dienų. Terminas apskaičiuojamas vienu iš šių būdų:
8.1.3.1. nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (ar jo įgaliotas asmuo), gauna prekę;
8.1.3.2. tais atvejais, kai vienu užsakymu buvo užsakyta ne viena prekė, o prekės buvo pristatytos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (ar jo įgaliotas asmuo), gauna pirmą prekę;
8.1.3.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, gauna pirmą partiją ar dalį;
8.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties iki prekės pristatymo, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo anuliavimą ir nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau pristatyta, taikomos Taisyklių 8.5  punkte numatytos nuostatos.
 
8.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
8.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, bet tik tuo atveju, jei Pirkėjas nepažeidė Medžio sandėliavimo taisyklių. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise, pranešime turi nurodyti grąžinamas prekes ir atsiusti el. paštu info@statybumedis.lt.
8.2.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
8.2.3. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, matmenų, profilio, ilgio ar pan. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
8.2.4. Prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo),  negali būti keičiamos ar gražinamos.
8.2.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai bus grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, jei Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.
8.2.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte.
 
8.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
8.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
8.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai pažymėjo važtaraštyje (jei nepažymėjo, taikomos Taisyklių 8.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
8.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
8.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
8.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
8.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
8.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
8.3.4. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekes, privalo:
8.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@statybumedis.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
8.3.4.2. el. paštu info@vigrima.lt atsiųsti prekių, kurios turi defektų, nuotraukas. Nuotraukų skaičius turi būti adekvatus prekių skaičiui, kuriam reiškiamos pretenzijos.
8.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
8.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymą bei grąžinimą, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi kompensuoti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8.5 punktu.
8.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra (taip pat saulės poveikis), aštriais objektais, buvo paveiktos menkos ventiliacijos, netinkamo sandėliavimo ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar Medžio sandėliavimo taisykles arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
8.3.10. Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui patirtų nuostolių, kurie netiesiogiai susiję su nekokybiškos prekės įsigijimu, pvz.: prastovos, kainų skirtumas tarp analogiškos – brangesnės prekės iš kito pardavėjo ir t.t.
8.3.11. Prekių kokybė, Pirkėjui pareiškus pretenzijas, vertinama tik pagal pateiktas nuotraukas, kurios siunčiamos Pardavėjui elektroniniu paštu info@vigrima.lt. Jei iš atsiųstų nuotraukų prekių defekto nustatyti negalima, Pardavėjas gali prašyti pakeisti nuotraukas į kitas, nurodant Pirkėjui pastabas, būtinas geresniam prekės atvaizdo perteikimui. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako pateikti galimai nekokybiškos prekės nuotraukas, laikoma jog prekė neturi defektų, nepaisant to, jog Pirkėjas važtaraštyje pažymėjo kitaip, o Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 8.3.2 punkte numatytomis galimybėmis.
8.3.12. Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui išlaidų, patirtų prekės kokybei įvertinti ir tinkamai apie tai informuoti Pardavėją, kaip tai numato Taisyklių 8.3.11 punktas
8.3.13. Pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos po jos panaudojimo, net jei kokybiniai neatitikimai atsirado ar buvo pastebėti tik po prekės sumontavimo. Šio punkto nuostatos taikomos viso Prekių komplekto atžvilgiu: t.y. jei Pirkėjas statybumedis.lt įsigijo Prekių komplektą (kaip tai apibrėžta Taisyklių Bendrosiose nuostatose), tai jis negali grąžinti nepanaudotos komplekto dalies.
8.3.14. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjo pretenzijos dėl kokybės yra nepagrįstos tol, kol Pardavėjas neįvertino Pirkėjo atsiųstų prekės nuotraukų ir atsižvelgiant į Kokybės aprašymą nepatvirtino galimo broko. Šiuo atveju, kilus ginčui dėl prekės galutinio apmokėjimo, kaip tai numato Taisyklių 5.3.1 punktas ir Pirkėjui, atsisakius apmokėti, motyvuojant tuo jog prekė nekokybiška, laikoma, jog Pirkėjas pažeidžia šių Taisyklių 5.3.1 punktą bei atsisako apmokėti už prekes, kaip tai apibrėžia Taisyklių 5.4 punktas.
8.3.15. Pirkėjui, pateikus pretenziją dėl kokybės kaip tai numato Taisyklių 8.3.11 punktas, Pardavėjas įsipareigoja kuo skubiau, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas, išnagrinėti Pirkėjo skundą ir vertindamas kokybę pagal Kokybės aprašymą pateikti Pirkėjui motyvuotą atsakymą.
 
8.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
8.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@vigrima.lt. Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes atgal ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis, bet tik tuo atveju, jei Pirkėjas nepažeidė Medžio sandėliavimo taisyklių. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka 8.5 punkte.
 
8.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
8.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, buvo laikomasi Medžio sandėliavimo taisyklių, o taip pat ji nebuvo naudojama.  Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, originalia, nepažeista pakuote, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
8.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jos nebūtų pažeistos pristatymo metu. Pardavėjas negrąžina pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos pristatymo metu. Pardavėjas neatsako už prekes, kurios buvo išsiųstos netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei prekės buvo prarastos ar sugadintos pristatymo metu.
8.5.3. Jei Pirkėjas statybumedis.lt įsigijo Prekių komplektą (kaip tai apibrėžta Taisyklių Bendrosiose nuostatose), jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimo numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 8.5.2 ir 8.5.1 punktuose numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių komplektą. Šio punkto nuostatos taikomos ir tuo atveju, jei dalis komplekto prekių neatitiko Kokybės aprašymo: t.y. jei Šalys susitaria, jog nekokybiškos prekės bus grąžinamos Pardavėjui, tai Pirkėjas privalo grąžinti visą Prekių komplektą (jei Pirkėjas grąžina pardavėjui tik neatitinkančią kokybės Prekių komplekto dalį, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių komplektą).
8.5.4. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8.1-8.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
8.5.5. Prekes grąžinamos Pardavėjui į sandėlį adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
8.5.6. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8.1 – 8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
8.5.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.5.8. Pasinaudojus Taisyklių 8.1.-8.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, (tik tokiu atveju, jei prekė dar nebuvo pakrauta iš sandėlio) prekės pristatymo išlaidos (tik tokiu atveju, jei prekės nebuvo pristatytos Pirkėjui). Pasinaudojus Taisyklių 8.3-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
8.5.9. Prekės grąžinimo į Pardavėjo sandėlį išlaidos Pirkėjui kompensuojamos (jei tai numato Taisyklės) pagal pateiktą apskaitos dokumentą, tačiau ne didesnė suma, nei kad Pardavėjo sąskaitoje esanti prekių pristatymo Pirkėjui suma. 
8.5.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.5.2., 8.5.1 ir 8.5.3. punktams.
8.5.11. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas
 
Atsakomybė
 
9.1. Pirkėjas atsako už savo veiklą interneto svetainėje statybumedis.lt.
9.2. Pirkėjas atsako už savo Paskyros prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei statybumedis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Medžio sandėliavimo taisyklėmis ir Kokybės aprašymu nors turėjo tokią galimybę.
9.4. Už statybumedis.lt pateiktų nuorodų į trečiųjų asmenų tinklapius informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.
 
Apsikeitimas informacija
 
10.1. Pardavėjas šių Taisyklių  numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo statybumedis.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
Baigiamosios nuostatos
 
11.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
11.2. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Visi nesutarimai tarp Šalių, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) darbo dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.